ارتباط با ما

دفتر قراردادها سازمان آب و برق خوزستان  

موقعیت مکانی و لیست پرسنل دفتـر قـراردادهـانام و نام خانوادگی پرسنل   

عنوان

تلفن داخلی    

         تلفن مستقیم         

شماره اتاق            

مهرداد بقائی پور

مدیر دفتر قراردادها

2062

33737243

215

حامد بیت سیاح

مهدی امیری  

مسئول دفتر قراردادها

5701

33737243

فاکس: 33339722

214

فرید مقدم

رئیس گروه رسیدگی

5960

33360331

213

عباس طالبی  

علی عطاران

کارشناسان گروه رسیدگی

5496

5598

-

212

حمید وارسته

ایرج مرادی

کارشناسان گروه رسیدگی

5613

5982

-

208

نیما سلیمانی

رئیس گروه مشاورین

5175

33336402

210

مسعود شفیع زاده

فرح دهقان بنارکی

سید حمید یرافی

کیوان نادریانکارشناسان گروه مشاورین

5671

-

210

مهدی امیدی

رئیس گروه خرید

و نصب تجهیزات

5077

33336223

209

شجاع صفی خانی

  علی اکبر رضازاده

کارشناسان گروه خرید

و نصب تجهیزات

5077

5859

-

209

عاطفه جلالی

رئیس گروه  مناقصات

5959

33737214


205

مهناز جویلی

رضا کاظمی

کارشناسان گروه مناقصات 

5372

5256

-

206

کیانوش حیدری

امین نیرو بخش

  امید حشمتیان

کارشناسان گروه مناقصات 

5915

5661

5598

-

207

مریم دولتیاری

فرشاد منصورخانی

رئیس گروه قراردادهای سرمایه ای و خارجی

5504

5826

33360278

204

رسول سیاحی

هانی صداقت فرد

واحد آمار و اطلاعات

و سامانه قراردادها

5957

5263

-

203

احمد نجفی

رحیم موسوی گورابی

دبیرخانه

5782

-

211

علی ستاری

بایگانی قراردادها

5782

-

211


طرح تکریم ارباب رجوع سازمان آب و برق خوزستان

آدرس : اهواز - بلوار گلستان - پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه دوم - راهروی غربی - مدیریت  قراردادها

 تلفن : 33737243  و   33125701 - 061          تلفکس 33339722- 061