موضوع فراخوان: جمع اوری ، حمل و تخلیه زباله های شهری و زوائد باغبانی 98-96
96/256
مناقصه عمومی ( با ارزیابی کیفی همزمان )
سازمان آب و برق خوزستان
پیمانکاری
یک مرحله ای
از 1396/11/21 الی 1396/11/28
از الی 1396/12/09
1396/12/12
1396/12/15 - 10:00
اهواز - اتوبان گلستان - پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه دوم - اتاق 207
اهواز - اتوبان گلستان - پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه همکف دبیرخانه مرکزی
خوزستان - اهواز
400,000 ریال
0 ریال
443,000,000 ریال
آگهی های روزنامه
# نام روزنامه تاریخ درج نوع
1 فرهنگ جنوب 1396/11/18 استانی دانلود فایل
2 آوای دز 1396/11/19 استانی دانلود فایل