موضوع فراخوان: خرید تجهیزات شبکه رادیو دیجیتال(DMR)
96/280
مناقصه عمومی ( با ارزیابی کیفی غیرهمزمان )
سازمان آب و برق خوزستان
خرید
یک مرحله ای
از 1397/03/19 الی 1397/03/27
از 1397/05/15 الی 1397/04/06
1397/04/09
1397/04/10
اهواز - اتوبان گلستان - پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه دوم- اتاق214
اهواز - اتوبان گلستان - پنج طبقه سازمان آب و برق خوزستان - طبقه دوم - اتاق214
خوزستان - اهواز
300,000 ریال
0 ریال
2,500,000,000 ریال
آگهی های روزنامه
# نام روزنامه تاریخ درج نوع
1 عصر رسانه 1397/03/19 کشوری دانلود فایل
2 ابرار اقتصادی 1397/03/22 کشوری دانلود فایل